ISSN 2712-7834
Dodonov Vyacheslav

Dodonov Vyacheslav

DrS (Econ. Sci.), Kazakhstan Institute of Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan (Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan)

Author's articles: